ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
873
เดือนที่แล้ว
850
ปีนี้
1,723
ปีที่แล้ว
10,293
ทั้งหมด
17,123
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


1.1 สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้ง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ตั้งอยู่ เลขที่ 342 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอดอยเต่าไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ประมาณ 1 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  ทิศเหนือ      ติดต่อกับ ตำบลบงตัน
  ทิศใต้         ติดต่อกับ อ.สามเงา จ.ตาก
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอยเต่า
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อำเภออมก๋อย


พื้นที่การปกครอง การแบ่งเขตการปกครอง และจำนวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 415 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลมืดกาและตำบลท่าเดื่อ มีจำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่

 

หมู่ที่

ตำบล

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

( ผู้บริหาร/ส.อบต.วันที่ 13 ต.ค.2556)

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

3

ท่าเดื่อ

บ้านห้วยส้ม

114

127

98

225

91

72

163

4

ท่าเดื่อ

บ้านวังหลวง

234

317

335

652

246

249

495

5

ท่าเดื่อ

บ้านหนองบัวคำ

132

182

152

334

124

112

236

6

ท่าเดื่อ

บ้านดงมะนะ

40

69

69

138

60

58

118

1

มืดกา

บ้านโป่งแพ่ง

43

65

69

134

39

38

77

2

มืดกา

บ้านแปลง 1

9

14

9

23

13

10

23

3

มืดกา

บ้านแปลง 4

23

25

24

49

16

10

26

4

มืดกา

บ้านดอยหลวง

134

198

206

404

112

113

225

5

มืดกา

บ้านดอยแก้ว

132

173

177

350

97

98

195

0

ท่าเดื่อ

ทะเบียนกลาง

2

28

18

46

จำนวนประชากรในทะเบียนกลาง

รวม

863

1,198

1,157

2,355

798

760

1,558

 

ภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงภูเขาและเนินเขาสูงสลับกันไป และมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนภูมิพล เรียกว่า ทะเลสาบดอยเต่า


ท้องถิ่นอื่นในตำบล
- เทศบาลตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าเดื่อ

 

 

1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
- การเกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 6,575 ไร่ พืชที่ปลูกได้แก่ ลำไย ข้าว ถั่วลิสง มะนาว ถั่วเหลือง งา ข้าวโพด กระเทียม หอม มะม่วง


- การปศุสัตว์และการประมง มีการเลี้ยง โค กระบือ ไก่ หมู ซึ่งการเลี้ยงโค กระบือส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มีการทำประมงน้ำจืดบริเวณทะเลสาบดอยเต่า สามารถจำแนกได้ ดังนี้


- การเลี้ยงโค จำนวน 212 ครัวเรือน
- การเลี้ยงกระบือ จำนวน 84 ครัวเรือน
- การประมง จำนวน 82 ครัวเรือน
- หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง
- โรงสี 19 แห่ง

 

1.3 สภาพทางสังคม


การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชน 7 แห่ง
- สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด จำนวน 2 แห่ง - สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
- ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.06


การสาธารณสุข
- ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราด ร้อยละ 95
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ไม่มีสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 

1.4 การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 จำนวน 1 สาย (ถนนสายฮอด-แม่ตืน)
- ถนนลาดยาง 3 สาย - สะพานไม้ 3 แห่ง
- ถนน คสม. 4 สาย - สะพานคอนกรีต 1 แห่ง
- ถนนลูกรัง 6 สาย
- ถนน คสล. 36 สายการโทรคมนาคม
- มีโทรศัพท์ใช้ 735 ครัวเรือน
- โทรศัพท์สาธารณะ - แห่ง

 

 

การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ 542 ครัวเรือน
- พลังงานแสงอาทิตย์ 302 ครัวเรือน

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำห้วย 16 สาย
- หนอง/บึง 5 แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 13 แห่ง
- บ่อบาดาล 16 แห่ง ( มีเครื่องสูบน้ำ 5 แห่ง )
- อ่างเก็บน้ำ 17 แห่ง

 

1.5 ข้อมูลอื่นๆ


ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ทะเลสาบดอยเต่า 21,000 ไร่ (เฉพาะพื้นที่ในเขต อบต.)

 

แหล่งท่องเที่ยว


- ทะเลสาบดอยเต่า ตั้งอยู่ตำบลท่าเดื่อ มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีเรือและเรือนแพสำหรับขายอาหาร บริการนำเที่ยวและพักค้างแรม และมีสินค้าผลิตภัณฑ์จากปลาจำหน่าย


- พระธาตุดอยเกิ้ง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เป็นที่บรรจุสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป ตั้งอยู่ในเขตบ้านหนองบัวคำ ตำบลท่าเดื่อ


- ออบแม่แวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลมืดกา เดินทางโดยใช้เรือจากทะเลสาบดอยเต่า ใช้เวลา 30 นาที

 

- แก่งหินแม่ลาย ตั้งอยู่ในเขตตำบลมืดกา เดินทางโดยใช้เรือจากทะเลสาบดอยเต่า ใช้เวลาประมาณ 60 นาที

 

- น้ำตกอุมแป ตั้งอยู่ในเขตตำบลมืดกา เดินทางโดยใช้เรือจากทะเลสาบดอยเต่า ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

 

- สันเขาดอยหลวง / หลังแป่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลมืดกา เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง