ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
583
เดือนที่แล้ว
905
ปีนี้
583
ปีที่แล้ว
10,293
ทั้งหมด
15,983
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ อบต.ท่าเดื่อ “ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีการส่งเสริมอาชีพถ้วนหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ “พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ได้กำหนดพันธกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตอบความสนองความต้องการของประชาชนอย่างเพียงพอ

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีงานทำ การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม ส่งเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม่ เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงด้านเศรษฐกิจ

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีสุขภาวะที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคงให้เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

4. การพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การขยายโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

6. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ การสร้างจิตสำนึกและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร