ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
1,002
เดือนที่แล้ว
950
ปีนี้
6,762
ปีที่แล้ว
10,293
ทั้งหมด
22,162
ไอพี ของคุณ
3.236.110.106
อำนาจหน้าที่

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ


        การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้น ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
         การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้


5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น


(1) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(2) การสาธารณูปการ
(3) การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก
(4) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(5) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(6) การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น


(1) การจัดการศึกษา
(2) การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
(3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(5) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(6) การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
(9) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล

 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


(1) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
(2)     การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(3) การพานิชการส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ

 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


(1) การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
(3) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(4) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ


5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


(1) การจัดการศึกษา
(2) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(5) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม

 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


(1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น


          ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการภารกิจหลัก


1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

 

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
           จากแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สำนักปลัด กองช่าง กองคลังและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกำหนดกรอบอัตรากำลังทั้งสิ้น 21 อัตรา แต่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงต้องมีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อถูกกำหนดให้เป็นขนาดกลางและโดยประกาศดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่


1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

          ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา พนักงานตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 21 อัตรา แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ยังมีบางตำแหน่งที่ยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งว่างได้ จึงควรดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อต่อไป


8. โครงสร้างการกำหนดตำแหน่ง
8.1 โครงสร้าง
          จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และ ในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจ อยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1.  สำนักปลัด  อบต.

1.1    งานบริหารทั่วไป

     -   งานสารบรรณ

     -   งานบริหารงานบุคคล

     -   งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

     -   งานตรวจสอบภายใน

     -   งานระเบียบข้อบังคับประชุม

     -   งานการประชุม

     -   งานอำนวยการและประสานงาน

1.2    งานนโยบายและแผน

      -    งานนโยบายและแผน

      -    งานวิชาการ

      -    งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

1.3  งานกฎหมายและคดี

      -    งานกฎหมายและคดี

      -    งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์

      -    งานข้อบัญญัติและระเบียบ

1.4  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

      -  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.5  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

      -  งานสวัสดิการ

      -  งานสังคมสงเคราะห์

      -  งานพัฒนาชุมชน

1.6  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      -    งานอำนวยการ

      -     งานป้องกัน

      -     งานฟื้นฟู

1.7  งานการเกษตร

     -  งานส่งเสริมการเกษตร

1.8  งานสาธารณสุข

     -  งานส่งเสริมสาธารณสุขชุมชน

     -  งานป้องกันและควบคุมโรค

1.  สำนักปลัด  อบต.

1.1    งานบริหารทั่วไป

     -   งานสารบรรณ

     -   งานบริหารงานบุคคล

     -   งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

     -   งานตรวจสอบภายใน

     -   งานระเบียบข้อบังคับประชุม

     -   งานการประชุม

     -   งานอำนวยการและประสานงาน

1.2    งานนโยบายและแผน

      -    งานนโยบายและแผน

      -    งานวิชาการ

      -    งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

1.3  งานกฎหมายและคดี

      -    งานกฎหมายและคดี

      -    งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์

      -    งานข้อบัญญัติและระเบียบ

1.4  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

      -  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.5  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

      -  งานสวัสดิการ

      -  งานสังคมสงเคราะห์

      -  งานพัฒนาชุมชน

1.6  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      -    งานอำนวยการ

      -     งานป้องกัน

      -     งานฟื้นฟู

1.7  งานการเกษตร

     -  งานส่งเสริมการเกษตร

1.8  งานสาธารณสุข

     -  งานส่งเสริมสาธารณสุขชุมชน

     -  งานป้องกันและควบคุมโรค

 

2.   กองคลัง

2.1    งานการเงิน

       -    งานการเงิน

       -    งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน

       -    งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

       -    งานเก็บรักษาเงิน

2.2    งานบัญชี

       -   งานการบัญชี

       -   งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

       -   งานงบการเงินและงบทดลอง

       -   งานแสดงฐานะทางการเงิน

 

2.3    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

       -   งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

       -   งานพัฒนารายได้

       -   งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

       -   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

       -   งานทะเบียนทรัพย์

       -   งานพัสดุ

 

2.   กองคลัง

2.1    งานการเงิน

       -    งานการเงิน

       -    งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน

       -    งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

       -    งานเก็บรักษาเงิน

2.2    งานบัญชี

       -   งานการบัญชี

       -   งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

       -   งานงบการเงินและงบทดลอง

       -   งานแสดงฐานะทางการเงิน

 

 2.3    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

       -   งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

       -   งานพัฒนารายได้

       -   งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

       -   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

       -   งานทะเบียนทรัพย์

       -   งานพัสดุ

 

 

3. กองช่าง

3.1  งานก่อสร้าง

        -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน

        -  งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อน ทดน้ำ

        -  งานข้อมูลก่อสร้าง

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

        -  งานออกแบบและบริการข้อมูล

        -  งานประเมินราคา

        -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค

        -  งานประสานกิจการประปา

        -  งานไฟฟ้าสาธารณะ

        -  งานระบายน้ำ

        -  งานสถานีสูบน้ำ

3. กองช่าง

3.1  งานก่อสร้าง

        -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน

        -  งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อน ทดน้ำ

        -  งานข้อมูลก่อสร้าง

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

        -  งานออกแบบและบริการข้อมูล

        -  งานประเมินราคา

        -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค

        -  งานประสานกิจการประปา

        -  งานไฟฟ้าสาธารณะ

        -  งานระบายน้ำ

        -  งานสถานีสูบน้ำ

 

 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1  งานบริหารการศึกษา

       -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

        - งานศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

4.3  งานกีฬาและนันทนาการ

        -  งานการกีฬาและนันทนาการ

 4.4  งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว

        -  งานส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และสตรี

        -  งานศูนย์พัฒนาครอบครัว

 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1  งานบริหารการศึกษา

       -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

        - งานศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

4.3  งานกีฬาและนันทนาการ

        -  งานการกีฬาและนันทนาการ

 4.4  งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว

        -  งานส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และสตรี

        -  งานศูนย์พัฒนาครอบครัว