ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
873
เดือนที่แล้ว
850
ปีนี้
1,723
ปีที่แล้ว
10,293
ทั้งหมด
17,123
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ พ.ศ. ๒๕6227 มิ.ย. 2562
2หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ22 มิ.ย. 2562
3มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี3 มิ.ย. 2562
4มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง10 เม.ย. 2562
5มาตรการการใช้ดุลพินิจ8 มี.ค. 2562
6มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 8 มี.ค. 2562
7มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน8 มี.ค. 2562
8มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ8 มี.ค. 2562
9มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน8 มี.ค. 2562
10ประกาศเรื่อง นโยบายและมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการบริหารงาน7 ม.ค. 2562
11แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 25624 ม.ค. 2562
12นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.25624 ม.ค. 2562
13มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ4 ม.ค. 2562
14ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 25624 ม.ค. 2562
15ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ พ.ศ. 25624 ม.ค. 2562
16ประกาศเรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ พ.ศ.25624 ม.ค. 2562
17ประกาศเรื่อง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 4 ม.ค. 2562
18ประมวลคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร4 ม.ค. 2561

1