:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ตั้งอยู่เลขที่ 342 หฒุ่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยเต่าไปทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540