:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18
กองคลัง
นางสาวกรวิภา ปัญญาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอรทัย ติ๊บใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพรพิมล สุดจิตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางนิ่มนวล เงินหน้อย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวพัชมล หล้าใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุจิณณา หินสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ