:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18
กองการศึกษา
นางปทุมพร จุลละปิยะ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางปทุมพร ยะน่าน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวปรียากร ปันจินะ
ครู คศ.2
นางชนัญพัทธ์ ตามา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันเพ็ญ ใหม่มา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก