:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18
หัวหน้าส่วนราชการ
นายพีระ ยุกตะทัต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
.
นางวราภรณ์ มาลารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
.
นายปัณณธร ติ๊บหลวง
ผู้อำนวยการกองช่าง
.
นางสาวกรวิภา ปัญญาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
.