:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18
ข้อมูลผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง
นายเสฏฐาวุฒิ ชัยบาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
โทร 063-1296400
นายผดุงเกียรติ ปู่คำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
โทร 096-6986134
นายดีซอ ดอกแยะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
โทร 096-7299347
นายพงษ์สิริ ปู่ยึ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
โทร 062-0341089
คณะผู้บริหาร ฝ่ายประจำ
นายพีระ ยุกตะทัต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
086-9126066
- ไม่มีกรอบอัตราตำแหน่ง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
นางวราภรณ์ มาลารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
089-4355175
นางสาวกรวิภา ปัญญาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8509065
นายปัณณธร ติ๊บหลวง
ผู้อำนวยการกองช่าง
086-1862387
นางปทุมพร จุลละปิยะ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0954496476