:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายนาวา ดวงโนแสน
กำนันตำบลท่าเดื่อ
นายวิทยา มีผล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายณรงค์ศักดิ์ สีชมพู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายณรงค์ สีพุทธา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายสมเดช พิมขวา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายบัวบาล อดทน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายสำอางค์ เพ็งวงษา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายประจักษ์ อุ่นใจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นายบุญเพ็ง ค่อมสิงห์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
นายยอดคม บุบผาโสภา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
นายชาญณรงค์ บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
นายอุบล สนิทนิตย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13