:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18
สำนักปลัด
นางวราภรณ์ มาลารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ร้อยตรีมนู คำหล้า
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวดาริกา ศรีพลแท่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางลำดวน ตรัยทรรศนีย์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุพัตรา ครุธเคลือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอนุรักษ์ ปู่หล้า
พนักงานทั่วไป
นายภานุเดช นูมะหันต์
พนักงานจ้างทั่วไป