:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18
คณะผู้บริหาร
นายเสฏฐาวุฒิ ชัยบาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
063-1296400
นายผดุงเกียรติ ปู่คำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
096-6986134
นายดีซอ ดอกแยะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
096-7299347
นายพงษ์สิริ ปู่ยึ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
062-0341089
นายพีระ ยุกตะทัต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
086-9226066